Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Utskriftsvänlig
Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravrätten förbehållen den avlidne i 25 år efter gravsättningen (förbehållsgravplats). Gravrätten är vanligen tidsbegränsad, från och med år 2000 är den 25 år. Tidigare kunde upplåtelse på all framtid förekomma. 

Gravrättsinnehavaren får bestämma om
  • vem som ska gravsättas i gravplatsen
  • utformningen av gravanordningen inom gällande reglemente (ex. gravsten eller kors) se "Gravanordning/gravöverbyggnad” under menyn "Val av gravplats"
  • gravplatsens utsmyckning
  • förnya gravrätten och återlämna gravplatsen till upplåtaren
  • innehavaren har ansvar för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick (regleras i begravningslagen 1990:1144.)
  • göra anmälan om förnyelse och anmäla ny gravrättsinnehavare. Om flera personer innehar gravrätten finns möjlighet att utse en av dessa att genom fullmakt företräda övriga i frågor som rör gravplatsen. 
Gravrättsinnehavaren ska i första hand vara fysisk person. Sedan 1 april 1991 kan även Allmänna arvsfonden vara gravrättsinnehavare.

Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies