Kyrkogårdsförvaltningen Västerås

 
Begravning
Utskriftsvänlig

Vid ett dödsfall utfärdar läkare ett dödsbevis som sedan skickas till skatteverket som i sin tur utfärdar ett intyg för gravsättning och/eller kremation. Detta intyg skickas till berörd huvudman (ex. kyrkogårdsförvaltning eller församling).

Huvudmannen för förvaltningsområdet, i Västerås är det kyrkogårdsförvaltningen på uppdrag av kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Västerås pastorat, övertar ansvaret för stoftet när det överlämnas till densamma för begravning, kremation och/eller gravsättning.

Stoft eller aska får gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats. Gravöppning och igenläggning får endast göras av huvudmannen för begravningsverksamheten.

En avliden kan gravsättas antingen i kista i en kistgravplats eller efter kremation i urna eller enbart aska i en gravplats (urn- eller kistgravplats), som aska i askgravplats eller aska i minneslund. Efter godkännande hos länsstyrelsen kan även utströende ske över hav, sjö, naturmark eller fjäll.

Eftersom en gravsättning är definitiv är det viktigt att tänka igenom valet av gravskick före gravsättningen för att undvika misstag på grund av fel val.

Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 2§ första stycket ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet (5 kap. 10 § begravningslagen). Aska efter avliden ska gravsättas inom ett år efter kremation.

Sedan den 1 maj 2012 har tiden från dödsdatum till gravsättning eller kremering förkortats från två månader till en månad. Detta innebär att de efterlevande får kortare tid på sig att förbereda och genomföra begravningen. En begravningsakt - med efterföljande kremation - måste alltså ordnas senast 25 dagar efter dödsdatum för att kremationen ska hinna utföras inom en månad. En begravning blir i och med denna lagändring, en i högre grad än tidigare, prioriterad händelse för de anhöriga. Det finns särskilda fall - sjukdom, tvist, donation av kropp till forskning eller polisutredning - möjlighet att få anstånd hos Skatteverket med kremation/gravsättning.

Det ovan nämnda utgör de obligatoriska delarna av begreppet begravning, till detta tillkommer begravningsceremonin som inte är obligatorisk.

Läs mer i skriften ”Om begravning” utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Den kan du beställa kostnadsfritt av oss. Den finns även att ladda ner på engelska ocharabiska. Det kan vara bra att tala om för anhöriga hur man vill ha sin begravning. Här kan du ladda ner ett häfte där du kan skriva ner dina önskemål att lämna till dina anhöriga.
 


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies