Återlämna gravplats
Utskriftsvänlig

En gravplats kan utan kostnad återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Det är bara gravrättsinnehavaren som får återlämna en gravplats. En blankett "Ansökan om att gravrätten återlämnas" ska då skrivas under och denne får göra valet om eventuell gravanordning (gravsten, kors eller dylikt) ska lämnas till oss utan ersättning eller om denne själv ska ta hand om den. Denna ansökan medges sedan av oss.

Om man anger att den lämnas till förvaltningen ska man veta att vi enligt kulturmiljölagen håller på med en kulturhistorisk inventering av alla gravstenar på våra 23 kyrkogårdar. Denna inventering kommer att pågå flera år och under denna tid tar vi inte bort några återlämnade gravanordningar. Under tiden sköter kyrkogårdsförvaltningen gravplatsen genom att så igen eventuell rabatt och klippa samt trimma gräset runt gravanordningen.

Om man anger att man ska ta den själv skickas ett papper ut som ska undertecknas att man förfar med gravanordningen i överensstämmelse med lagen. Lagen 7 kap 28 § säger nämligen att medgivande till att gravrättsinnehavare får ta gravanordning bara får ges "om det inte finns risk för att man förfar med gravanordningen på ett ovärdigt sätt". Gravanordning som inte flyttas till annan gravplats ska avidentifieras som gravanordning. Dvs texten ska slipas bort eller gravanordningen placeras så att texten inte kan göras synlig.

En återlämnad gravplatskan så småningom återupplåtas till annan familj. Det som är gravsatt rörs aldrig, den nya familjen får vetskap om att det är en upplåtelse med begränsad plats. 

Om du vill lämna tillbaka en grav så kontakta oss för blankett.


Västerås Kyrkogårdsförvaltning, Box 426, 721 08 VÄSTERÅS, tel. 021-81 40 00
vasteras.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

PRODUCERAD AV MILD MEDIA

Cookies