Val av gravplats

Hovdestalund kyrkogård

Det traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbegravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremation emellertid blivit allt vanligare. I samband med detta började urngravar bli ett alternativ. 1957 tillkom en tredje möjlighet, gravsättning i minneslund.

Vi får välja kyrkogård ”om tillgången på gravplatsmark medger det” står det i begravningslagen. Svenska kyrkan Västerås har ett lokalt reglemente som styr begravningsverksamheten och var man har rätt till gravplats. Överväg valet noga. Inför valet av gravsättning är det viktigt att ta reda på vad som gäller i de olika fallen. Särskilt om du överväger gravsättning i en minneslund bör du läsa den mer utförliga informationen om minneslund. Ta kontakt med oss om du vill ha ytterligare upplysningar.

Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år efter kremering.

Du kan välja på följande gravskick inom Västerås Pastorat. Med gravskick menas typ av gravplats. I Västerås finns det fyra olika gravskick att välja på.
 
Kistgravplats   Urngravplats   Askgravplats   Minneslund Askgravlund